Lifestyle community voor Friese onderneemsters

Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN FFYS MEDIAKIT

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van het online platform fryskefammenynsaken.nl/ffys.frl, een gelieerde onderneming van Loft Communicatie h/o QWIK Marketing en Communicatie, ingeschreven bij de KvK 01113673, gevestigd: Nieuwstad 7, 9251 LN Burgum, email: redactie@fryskefammenynsaken.nl.

Februari 2022

1. Partijen

1.1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden moet onder “Fryske Fammen yn Saken (FFYS)” verstaan worden FFYS. De “Klant” verwijst naar de vennootschap of de fysieke persoon of de organisatie die een bestelling bij FFYS geplaatst heeft.

2. Toepassing

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn, samen met eventuele aanvullende voorwaarden die op een bijkomende overeenkomst of op facturen van FFYS vermeld staan, als enige van toepassing op alle door FFYS uitgevoerde verkopen, leveringen en/of prestaties, met uitsluiting van alle voorgaande voorwaarden van FFYS en alle andere voorwaarden van de Klant, behoudens indien afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch door FFYS aanvaard worden. Een eventuele afwijking geldt uitsluitend voor de specifieke verkoop, levering en/of prestatie waarvoor deze werd overeengekomen.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant effectief kennis genomen te hebben van de huidige verkoopsvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

2.3. In geval een afzonderlijke overeenkomst of bestelbon ondertekend werd met de Klant, hebben de bepalingen van deze overeenkomst of bestelbon, zo deze nog gelden op de datum van facturatie, in geval van tegenstrijdigheden steeds voorrang op de algemene voorwaarden vermeld op de factuur. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden op de factuur onverkort gelden.

3. Offertes & tarieven

3.1. FFYS zal zo spoedig mogelijk alle offerteaanvragen van de Klant beantwoorden. Om een efficiënte afhandeling van de offerteaanvragen te verzekeren, is het aangewezen dat de Klant onmiddellijk zoveel mogelijk informatie aanlevert (o.a. soort campagne, welke visuals, in welk medium en/of op welke websites, bijzondere voorwaarden, enz.). De Klant verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk op alle vragen van FFYS te antwoorden teneinde laatstgenoemde toe te laten een passende offerte op te stellen.

3.2. Wanneer FFYS alle benodigde informatie ontvangen heeft, zal zij een offerte opstellen met de voorgestelde inhoud van de campagne, de diverse media waarin de campagne zal gevoerd worden, de termijnen en de prijs.

3.3. Offertes zijn, behoudens andersluidend beding, geldig gedurende dertig (30) werkdagen na hun verzending. Wanneer die termijn verstreken is, dient een nieuwe offerte aangevraagd te worden.

3.4. FFYS heeft steeds het recht om schrijffouten en andere materiële vergissingen in haar offertes aan te passen en is hier niet door gebonden.

3.5. FFYS behoudt zich het recht voor om geen offertes op te stellen voor bepaalde campagnes. Dit geldt onder meer doch is niet beperkt tot campagnes

(I) die de rechten van derden schenden;

(II) die kwetsend, beledigend en/of choquerend zijn;

(III) die in strijd zijn met enige wetgeving, met de openbare orde of de goede zeden;

(IV) die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een gerechtelijk verbod;

(V) voor producten en/of diensten die in concurrentie treden met eigen producten of diensten van FFYS;

(VI) indien het aanvaarden van die campagne een inbreuk zou inhouden op een contractuele verbintenis die FFYS met een derde is aangegaan. FFYS zal de Klant op de hoogte brengen van haar beslissing.

3.6. Advertenties worden ingelast en campagnes gevoerd tegen het geldend tarief, onder voorbehoud van invoerfouten, op het ogenblik van de inlassing van de advertentie, respectievelijk campagne. Elke tariefwijziging die drie maanden van tevoren is meegedeeld, mag worden toegepast op opdrachten in uitvoering. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan één jaar vanaf de datum van de eerste plaatsing van de advertentie of de lancering van de campagne.

4. Bestelling

4.1. Teneinde geldig een bestelling te plaatsen, dient de Klant een volledig ingevuld online aanmeldformulier aan FFYS terug te sturen. Het invullen van het aanmeldformulier is bindend voor de opdracht.

4.2.  Het aanmeldformulier dient, wat online campagnes betreft, ten laatste vijftien (15) werkdagen voor de begindatum van de online campagne, respectievelijk, wat print campagnes betreft, ten laatste op de reserveringsdeadline zoals vermeld op http://www.fryskefammenynsaken.nl/mediakitteruggestuurd te worden.

4.3. Voor de ondertekening van een contract voor meerdere inlassingen aanvaardt de Klant dat zijn vorige advertentie opnieuw wordt gebruikt indien hij zelf geen nieuw materiaal aan FFYS  levert of nieuwe instructies geeft overeenkomstig huidige voorwaarden, zonder dat door FFYS voor elke inlassing bevestiging moet worden gevraagd.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. Door materiaal aan FFYS te leveren voor een campagne, verleent de Klant automatisch het recht aan FFYS om dit materiaal te gebruiken in de diverse media van de campagne.

5.2. Zo FFYS (een deel van) het advertentiemateriaal (inclusief foto’s) ontwerpt en/of verder ontwikkelt, verleent zij een niet-exclusieve licentie aan de Klant om (dat deel van) het advertentiemateriaal te gebruiken gedurende de campagne. De Klant dient de voorafgaande en schriftelijke toelating van FFYS te bekomen alvorens (dat deel van) het advertentiemateriaal op enige andere wijze te mogen gebruiken.

5.3. Partijen verwerven geen recht op elkaars merken noch logo’s. Ieder gebruik hiervan vereist dus de voorafgaande, schriftelijke toelating van de andere partij. FFYS verwerft echter wel het recht om de campagne op te nemen in haar portfolio ter promotie van haar diensten.

6. Uitvoering van de campagne

6.1. FFYS zal haar beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de campagne zal uitgevoerd worden op de wijze voorzien in het aanmeldformulier.

6.2. FFYS behoudt zich het recht voor om een campagne stop te zetten om welke reden dan ook.

Dit geldt onder andere indien

(I) zij zou vaststellen dat de campagne niet overeenstemt met de gegevens die vermeld zijn op de bestelbon;

(II) de campagne in kwestie in een negatief daglicht komt te staan;

(III) de campagne op welke manier dan ook het voorwerp van een geschil in rechte of daarbuiten zou worden; 

(IV) zou blijken dat de Klant niet over de benodigde toestemming beschikt om het door hem aangeleverde materiaal in de campagne te integreren;

(V) de campagne bepaalde wetgeving, de openbare orde of de goede zeden zou schenden;

(VI) de campagne op welke andere manier dan ook FFYS  schade zou berokkenen. FFYS zal, in voorkomend geval, de Klant hiervan op de hoogte brengen. De vergoeding voor het reeds uitgevoerde deel van de campagne zal sowieso door de Klant verschuldigd blijven.

7. Facturatie

7.1. Alle facturen van FFYS zijn betaalbaar op vijftien (15) kalenderdagen na verzending van de factuur, netto, zonder korting, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Als verzendingsdatum geldt de datum vermeld op de factuur zelf.

7.2. Zo de Klant de facturen van FFYS niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft FFYS van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidsinteresten van tien procent (10%) op jaarbasis, met een minimum van vijf (5) euro, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met vijftien procent (15%), met een minimum van vijfentwintig (25) euro. Bovendien zullen alle invorderingskosten ten laste van de Klant vallen en zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant. Tevens behoudt FFYS zich het recht voor om alle lopende opdrachten of bestellingen onmiddellijk stop te zetten zonder voorafgaande aanmaning.

7.3. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen.

7.4. Voor niet-erkende reclamebureaus en rechtstreekse adverteerders gelden andere voorwaarden, die op aanvraag beschikbaar zijn.

8. Aansprakelijkheid van de Klant

8.1. De Klant is als enige aansprakelijk voor de wettelijkheid en de geoorloofdheid van het door hem aangeleverde materiaal, van welke aard ook (logo’s, merken, visuals, teksten, muziek, foto’s, kleefstalen, goederen, monsters, enz.).

8.2. De Klant is als enige aansprakelijk voor de wettelijkheid, de geoorloofdheid en de inhoud van de campagne, evenals van de webpagina’s waarnaar de campagne verwijst.

8.3. De Klant is als enige aansprakelijk voor de naleving van alle relevante wetgeving ingeval de campagne een wedstrijd, promotie, prijsvermindering, aankondiging, aanbieding, verkoop op afstand, dienst, vergelijkende reclame of andere juridische handeling van welke aard ook zou omvatten.

8.4. Zo de campagne het verzamelen en verwerken van emailadressen of andere persoonsgegevens voorziet, verbindt de Klant zich ertoe om de geldende regelgeving betreffende de elektronische post alsook betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer strikt na te leven.

8.5. De Klant vrijwaart FFYS integraal tegen iedere vordering, op welke grond dan ook, van welke derde ook, zo de Klant één van voorgemelde verbintenissen niet zou naleven en zal FFYS  tevens integraal vergoeden voor de schade die deze laatste zou lijden, ongeacht het eventueel door FFYS verricht nazicht van de campagne.

8.6. Indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Klant één of meer proeven of tekstcorrectie rondes zal ontvangen, is de Klant gehouden deze zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en per omgaande, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst, gecorrigeerd of schriftelijk goedgekeurd aan FFYS te doen toekomen. Bij gebreke hiervan worden de proeven door de Klant geacht te zijn goedgekeurd. Goedkeuring van de proeven door de Klant geldt tevens als erkenning dat FFYS de opgedragen werkzaamheden correct heeft uitgevoerd. FFYS is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die door de Klant onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Proeven worden na schriftelijke aanvraag door de Klant door FFYS digitaal ter beschikking gesteld. De op het beeldscherm van de Klant getoonde kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleuren. Dit levert geen toerekenbare tekortkoming in hoofde van FFYS op. De Klant dient de kleurcodes van de door hem gewenste kleuren aan FFYS op te geven.

8.7 De eindredactie van FFYS behoudt zich het recht voor het doen van tekstuele aanpassingen om kwaliteit van de content op het platform FFYS te waarborgen.

9. Aansprakelijkheid van FFYS

9.1. FFYS is niet aansprakelijk voor fouten en/of vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde of telefonisch overgemaakte onderrichtingen en/of die voortvloeien uit onvolledige informatie of het te laat aanleveren van (druk)materiaal dat niet aan alle technische voorwaarden en/of het weglaten, het verkeerd zetten of het verkeerd plaatsen van een code en/of het niet 100% naleven van de kleurkwaliteit en/of, voor advertenties die over de vouw lopen, het feit dat tekst en illustratie op de tegenover elkaar liggende pagina’s niet precies op dezelfde hoogte zijn geplaatst.

9.2. De door FFYS op de offerte aangegeven termijnenzijn niet bindend. Ingeval bepaalde termijnen niet nageleefd zouden worden, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder enig recht op schadevergoeding noch prijsvermindering voor de Klant.

9.3. De maximumvergoeding die kan worden gevorderd voor slechte druk of vergissingen, is het kosteloos herplaatsen van de bedoelde advertentie. Voor inserts, outserts of opgekleefde formules is de maximale compensatie het niet berekenen van het asielrecht. De aansprakelijkheid van FFYS zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende campagne en/of advertentie, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. FFYS kan nooit aansprakelijkgesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige gevolgschade, van welke aard ook, door de Klant of door enige derde geleden.

9.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen klachten betreffende de facturen en/of de diensten van FFYS per aangetekend schrijven, op gemotiveerde wijze, binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de levering of, indien de klacht uitsluitend betrekking heeft op de factuur, op de factuurdatum, ter kennis te worden gebracht van FFYS, op straffe van onontvankelijkheid.

9.5. De Klant heeft er kennis van genomen en aanvaardt dat FFYS geen garanties kan bieden met betrekking tot de kwaliteit en de duur van de diensten geleverd door derden. FFYS is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet of gebrekkige uitvoering van deze diensten van derden.

10. Einde van de overeenkomst

10.1. FFYS heeft het recht om alle lopende bestellingen met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzeg noch schadevergoeding aan de Klant, door de verzending van een aangetekend schrijven, ingeval: – de Klant, vijftien (15) kalenderdagen na verzending van een eerste aangetekende ingebrekestelling, ingebreke blijft om enig verschuldigd bedrag te betalen, onverminderd het recht van FFYS om volledige betaling te eisen, vermeerderd met interesten en het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding; – de Klant het faillissement aan vraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt.

11. Varia

11.1. FFYS is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. Zo FFYS zich in eenovermacht situatie bevindt, zal zij dit onverwijld schriftelijk aan de Klant melden. Alle verbintenissen van FFYS zullen uitgesteld worden gedurende de overmachtsperiode, zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant.

11.2. De aangestelden, werknemers en alle andere gemachtigden van de Klant worden geacht in zijn naam en voor zijn rekening te handelen.

11.3. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

12.1. In geval van een bestelling bij de n.v. FFYS is alleen het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Op alle overeenkomsten door of met FFYS gesloten is het Nederlandse recht van toepassing Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te Leeuwarden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTISING

13. Wijzigingen

13.1. De Klant heeft het recht de planning van een campagne te wijzigen tot uiterlijk tien (10) werkdagen voor de initieel voorziene begindatum. Deze wijziging kan enkel een uitstel van hoogstens drie (3) maanden inhouden. De campagne zal niet kunnen vervroegd noch langer uitgesteld worden, behoudens andersluidende afspraak en mits regeling van de hieruit voortvloeiende kosten. Teneinde de planning te wijzigen is de Klant gehouden dit met een nieuw online aanmeldformulier te bekrachtigen conform artikel 4.

13.2. Een eerste wijziging van de planning zal kosteloos geschieden. Bij een tweede of verdere wijziging zal telkenmale de kosten van herplanning van tien procent (10%) van het bedrag vermeld op het aanmeldformulier verschuldigd zijn. 

14. Annulering

14.1. De annulering van een campagne is kosteloos, voor zover ze uiterlijk twintig (20) werkdagen voor de voorziene begindatum geschiedt. De annulering dient schriftelijk te gebeuren.

14.2. Indien de campagne tussen de twintig (20) en tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt, is de Klant gehouden 50 procent (50%) van het bedrag vermeld op het aanmeldformulier te betalen.

14.3. Indien de campagne minder dan tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt, is het integrale bedrag vermeld op de aanmeldformulier verschuldigd.

14.4. Indien de campagne geannuleerd wordt nadat de planning van de campagne gewijzigd werd conform artikel 23, is de Klant gehouden 50 procent (50%) van het bedrag vermeld op de aanmeldformulier te betalen, indien de annulering meer dan tien (10) werkdagen voor het begin van de campagne plaatsvindt. De Klant zal gehouden zijn het integrale bedrag vermeld op de aanmeldformulier te betalen, indien de campagne minder dan tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt.

14.5. Ongeacht het moment waarop de campagne geannuleerd wordt, zal FFYS steeds het recht hebben om de kosten die zij heeft moeten maken ter voorbereiding van de campagne (bijv. aanmaak speciale pagina’s, creatie logo’s, opbouw site, enz.) aan de Klant aan te rekenen.

15.1. Het door de Klant aangeleverde materiaal, van welke aard ook (merken, foto’s, visuals, teksten, muziek, enz.), dient te beantwoorden aan de door FFYS meegedeelde richtlijnen. Indien het materiaal hier niet mee overeenstemt, zal de Klant zo spoedig mogelijk de door FFYS gevraagde aanpassingen doorvoeren.

15.2. Alle materiaal van de Klant dient uiterlijk vijftien (15) werkdagen voor de begindatum van de campagne aan FFYS bezorgd te worden conform voormelde richtlijnen. Bij gebrekehieraan, zullen de termijnen van de campagne zo nodig uitgesteld worden.

15.3. Alle door de Klant aangeleverde materiaal dient vrij te zijn van alle schadelijke bestanden (virussen, spyware, trojan horses, malware, enz.).

16. Creatie van de campagne

16.1. Ingeval FFYS de campagne deels of geheel dient te ontwerpen en/of te ontwikkelen, zal zij dit steeds in samenspraak met de Klant doen.

16.2. FFYS zal een ontwerp van de campagne aan de Klant overmaken. De Klant is gehouden zijn eventuele opmerkingen binnen de twee (2) werkdagen over te maken. Bij gebreke hieraan te voldoen wordt de Klant geacht het ontwerp van de campagne goedgekeurd te hebben.

16.3. Indien de campagne door de Klant wordt aangeleverd, zal FFYS nagaan of deze overeenstemt met de geldende richtlijnen. FFYS zal het akkoord van de Klant vragen alvorens enige wijzigingen aan de campagne door te voeren. De Klant is gehouden zijn eventuele opmerkingen dienaangaande binnen de twee (2) werkdagen over te maken. Bij gebreke hieraan te voldoen wordt de Klant geacht de wijzigingen goedgekeurd te hebben.

17. Beschikbaarheid externe site

17.1. Indien de campagne doorverwijst naar een webpagina die niet door FFYS wordt gehost, dient de Klant ervoor te zorgen dat deze webpagina te allen tijde beschikbaar is. Indien deze webpagina niet bereikbaar zou zijn of een foutmelding oplevert, zal FFYS de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen en doorverwijzen naar de homepage van de site van de Klant, voor zover die beschikbaar is, tot de Klant aan FFYS schriftelijk heeft bevestigd dat de oorspronkelijke webpagina opnieuw beschikbaar is, dan wel een andere webpagina heeft meegedeeld.

17.2. Zo FFYS een bepaald aantal bezoeken aan de betrokken webpagina heeft gewaarborgd, zal deze verplichting komen te vervallen indien de webpagina, al is het maar tijdelijk en om welke reden dan ook, onbeschikbaar zou zijn.